RODA Kompakt a RODA Kompakt Junior

Vytápěcí technika, sálavé vytápění.

stáhnout prospekt

Z hlediska vytápění velkoprostorových objektů (výrobní a montážní haly, velkoprodejny a velkosklady, kryté sportovní haly, objekty výstavišť a pod.) se jako bezesporu nejzajímavější jeví řada RODA KOMPAKT.

Zářiče RODA KOMPAKT jsou sestaveny ze dvou trubek o průměru 250 až 450 mm, uložených ve shora a z boků dvojitě tepelně izolovaném krytu s reflexní fólií, v podstatě těsně vedle sebe a vedle stěn krytu. Sálavé trubky jsou ve spodní viditelné části opatřeny speciálním nátěrem, který může být barevně přizpůsoben v sedmi odstínech a který vykazuje vysokou hodnotu emisivity, až 98 % v obvyklém rozsahu provozních povrchových teplot. Plynné topné médium (spaliny zemního plynu) proudí od hořáku jednou trubkou až na konec zářiče a druhou se vrací zpět k recirkulační komoře umístěné vedle hořáku. Účinná radiační šířka popsaného provedení činí 0,8 až 1,1 m.

Systém obsahuje tyto hlavní komponenty:
 • spalovací komoru s hořákovou muflí
 • dmychadlový hořák Weishaupt s regulačním a zabezpečovacím zařízením
 • recirkulační komoru s odlehčovacím vývodem a odvodem spalin
 • radiální ventilátor pro recirkulaci topného média
 • regulační systém zvolené úrovně

Spaliny, jakožto topné médium, cirkulující systémem v podtlakovém režimu. Jejich cirkulaci zajišťuje ventilátor a teplota se upravuje hořákem automaticky na požadovanou hodnotu, signalizovanou regulačním zařízením. Bezpečnostní zařízení nedovolí nárůst teploty topného média nad 300°C. Řízená recirkulace má za následek velmi efektivní využití energie zemního plynu při účinnosti až 95 %. Množství spalin o teplotě 100 - 150°C, určené k odtahu, je optimalizováno v přetlakové komoře.

Nejvyšší regulační komfort s plynulým ovládáním výkonu v rozmezí 10 až 100 % poskytuje systém s modulovaným hořákem a digitálním regulátorem. Ten ve funkci mikropočítače vyhodnocuje venkovní a vnitřní teploty a řídí teplotu ve vytápěném prostoru v závislosti na požadavcích a klimatických podmínkách. Vestavěné optimalizační programy umožňují automatickou adaptaci systému na změnu tepelných podmínek ve vytápěném prostoru i s ohledem na tepelnou kapacitu budovy. Regulátor dovoluje též jednoduché krátkodobé i dlouhodobé naprogramování otopného režimu a osvědčuje se zejména v přechodových obdobích topné sezóny.

Možnost napojení a řízení procesu vytápění z počítače umožňuje vizualizaci vytápěcího procesu na obrazovce PC (schema s měřenými veličinami). Je možné sledovat veličiny až u 250 samostatných systémů. Jejich grafické znázornění (teplota, výkon hořáku, spotřeba plynu a el. energie) a jejich statistické vyhodnocení je samozřejmostí. Výhodou tohoto způsobu je možnost okamžitého zásahu do procesu vytápění.

Dokonalý regulační systém je investičně náročnější a proto jsou k dispozici levnější možnosti:
 • regulace založená na plynule ovládaném nastavitelném výkonu hořáku v mezích 30 až 100% výkonu s elektronickým regulátorem a prostorovým čidlem
 • dvoustupňová regulace hořáku s nastavitelnými výkony, kdy zapínání a přepínání výkonových stupňů je ovládáno prostorovým elektronickým termostatem
 • jednostupňová regulace „zapnuto/vypnuto“ řízená prostorovým elektronickým termostatem.

Velkou předností systému RODA KOMPAKT je relativně nízká povrchová teplota sálavých trubek, obvykle v mezích 110 až 150°C. Odváděný tepelný tok do vytápěného prostoru se přitom pohybuje okolo 2000 W/m délky zářiče. Těsné uložení sálavých trubek v tepelně izolovaném krytu a jejich vysoká povrchová emisivita pak vede k radiační účinnosti přibližně 80%. Vzhledem k tomu, že zářič pracuje v celé své délce, vytápění je podél něho rovnoměrné, což spolu s plynulou regulací výkonu přispívá k dobré pohodě prostředí ve vytápěném prostoru.

Montáž sálavých vytápěcích systémů RODA KOMPAKT je rychlá a vcelku jednoduchá. Přispívá k tomu též jejich malá hmotnost, zhruba 25 kg/m délky. Zavěšují se obvykle na řetězech s roztečí uchycení do šesti metrů. Minimální odstup od okolních předmětů činí pouze 0,2 m. Kompaktnost systémů usnadňuje a zjednodušuje rozvod plynu a také odtah spalin. To je významné tím více, čím je vytápěný prostor rozměrnější. Celkovým vzhledem působí systémy RODA KOMPAKT velmi esteticky.

Technické údaje vytápěcího systému RODA KOMPAKT

 • povrchová teplota za provozu : 110 - 150°C (ochrana je nastavena na 300°C)
 • Požadovaný tlak plynu je : 200 - 100 mbar (2 - 10 kPa)
 • V praxi ověřené úspory jsou : 50 - 70% (dle stavu haly)
 • Hořák WEISHAUPT
 • Spalování : CO 0,001%, CO2 9,3%, NOX 75 mg/m3
 • Sálavost povrchu je větší než 0,9
 • Stupeň sazení je : 0 - 1 st. B
 • Výkon je od 10 do 2500 kW (je nutné ho stanovit individuelně)
 • El. příkon : cca. 2 - 5 kW
 • Montážní výška : 5 - 25 m

Systémy RODA KOMPAKT mohou pracovat s různým topnými plyny.

Reference
Přednosti systémů RODA
 • Systémy RODA jsou přímotopná zařízení a proto nepotřebují nákladnou a složitou kotelnu.
 • Systém RODA vyrábí teplo tam, kde se využívá. Odstraňuje tak ztráty velkých zdrojů a rozvodů.
 • Systémy RODA nevyžadují žádnou obsluhu.
 • Kontrolu systémů RODA se doporučuje provádět jenom jednou za rok.
 • Systémy RODA jsou zavěšeny pod stropem, čímž nezabírají prostor a jsou současně chráněny proti eventuálnímu poškození.
 • Teplo produkované systémy RODA je takřka okamžitě k dispozici bez dlouhých nabíhacích časů.
 • Sálavé systémy RODA umožňují snížení absolutní teploty v hale o 3 - 4°C, aniž by to člověk vnímal jako nepříjemné. Tím se ušetří cca 25% energie.