RODA Kompakt a RODA Kompakt Junior

Vytápěcí technika, sálavé vytápění.

stáhnout prospekt

Z hlediska vytápění velkoprostorových objektů (výrobní a montážní haly, velkoprodejny a velkosklady, kryté sportovní haly, objekty výstavišť a pod.) se jako bezesporu nejzajímavější jeví řada RODA KOMPAKT.

Zářiče RODA KOMPAKT jsou sestaveny ze dvou trubek o průměru 250 až 450 mm, uložených ve shora a z boků dvojitě tepelně izolovaném krytu s reflexní fólií, v podstatě těsně vedle sebe a vedle stěn krytu. Sálavé trubky jsou ve spodní viditelné části opatřeny speciálním nátěrem, který může být barevně přizpůsoben v sedmi odstínech a který vykazuje vysokou hodnotu emisivity, až 98 % v obvyklém rozsahu provozních povrchových teplot. Plynné topné médium (spaliny zemního plynu) proudí od hořáku jednou trubkou až na konec zářiče a druhou se vrací zpět k recirkulační komoře umístěné vedle hořáku. Účinná radiační šířka popsaného provedení činí 0,8 až 1,1 m.

Systém obsahuje tyto hlavní komponenty:

Spaliny, jakožto topné médium, cirkulující systémem v podtlakovém režimu. Jejich cirkulaci zajišťuje ventilátor a teplota se upravuje hořákem automaticky na požadovanou hodnotu, signalizovanou regulačním zařízením. Bezpečnostní zařízení nedovolí nárůst teploty topného média nad 300°C. Řízená recirkulace má za následek velmi efektivní využití energie zemního plynu při účinnosti až 95 %. Množství spalin o teplotě 100 - 150°C, určené k odtahu, je optimalizováno v přetlakové komoře.

Nejvyšší regulační komfort s plynulým ovládáním výkonu v rozmezí 10 až 100 % poskytuje systém s modulovaným hořákem a digitálním regulátorem. Ten ve funkci mikropočítače vyhodnocuje venkovní a vnitřní teploty a řídí teplotu ve vytápěném prostoru v závislosti na požadavcích a klimatických podmínkách. Vestavěné optimalizační programy umožňují automatickou adaptaci systému na změnu tepelných podmínek ve vytápěném prostoru i s ohledem na tepelnou kapacitu budovy. Regulátor dovoluje též jednoduché krátkodobé i dlouhodobé naprogramování otopného režimu a osvědčuje se zejména v přechodových obdobích topné sezóny.

Možnost napojení a řízení procesu vytápění z počítače umožňuje vizualizaci vytápěcího procesu na obrazovce PC (schema s měřenými veličinami). Je možné sledovat veličiny až u 250 samostatných systémů. Jejich grafické znázornění (teplota, výkon hořáku, spotřeba plynu a el. energie) a jejich statistické vyhodnocení je samozřejmostí. Výhodou tohoto způsobu je možnost okamžitého zásahu do procesu vytápění.

Dokonalý regulační systém je investičně náročnější a proto jsou k dispozici levnější možnosti:

Velkou předností systému RODA KOMPAKT je relativně nízká povrchová teplota sálavých trubek, obvykle v mezích 110 až 150°C. Odváděný tepelný tok do vytápěného prostoru se přitom pohybuje okolo 2000 W/m délky zářiče. Těsné uložení sálavých trubek v tepelně izolovaném krytu a jejich vysoká povrchová emisivita pak vede k radiační účinnosti přibližně 80%. Vzhledem k tomu, že zářič pracuje v celé své délce, vytápění je podél něho rovnoměrné, což spolu s plynulou regulací výkonu přispívá k dobré pohodě prostředí ve vytápěném prostoru.

Montáž sálavých vytápěcích systémů RODA KOMPAKT je rychlá a vcelku jednoduchá. Přispívá k tomu též jejich malá hmotnost, zhruba 25 kg/m délky. Zavěšují se obvykle na řetězech s roztečí uchycení do šesti metrů. Minimální odstup od okolních předmětů činí pouze 0,2 m. Kompaktnost systémů usnadňuje a zjednodušuje rozvod plynu a také odtah spalin. To je významné tím více, čím je vytápěný prostor rozměrnější. Celkovým vzhledem působí systémy RODA KOMPAKT velmi esteticky.

Technické údaje vytápěcího systému RODA KOMPAKT

Systémy RODA KOMPAKT mohou pracovat s různým topnými plyny.